Hem
Historia
Herrgården
Skogsbruk
Jordbruk
Kraftverk
Jakt & Fiske
Kultuvård
Skogsbruk Skogsbruket bedrivs dels i egen regi dels genom inhyrda entreprenörer.1970 brann Sågen och den byggdes inte upp igen Sonstorps Bruk säljer idag massaved, timmer och skogsavfall s.k. grot. Fliseldning Den förste oktober 2005 invigde Sonstorps Bruk ett nytt fliseldningssystem. Cirka 2 km kulvert transporterar ut värme till drygt 20 bostäder, ladugård, verkstad, växthus mm. Detta nya system ersätter oljepannor, ved- och eluppvärmning. Ett nytt pannhus med panna och reglersystem har byggts. Systemet bygger bland annat på att utnyttja det egna skogsavfallet som bränsle. Det åtgår cirka 1 000 m3 per år. Kultur- och miljöröjning 2021 Med stöd från Skogens miljövärden inom landsbygdsprogrammet (Europeiska jordbruksfonden för landskapsutveckling) har vi under 2021 genomfört röjningar för att lyfta fram kultur- och miljövärden. Syftet med röjningarna är att bevara och utveckla biologisk mångfald och kulturmiljövärden i skogen. Målet är att växt- och djurarter som naturligt hör hemma i skogen ges förutsättningar att fortleva under naturliga betingelser och i livskraftiga populationer samt att skogen kulturmiljövärden och dess sociala värden skyddas. Huvudsakligen har undervegetation röjts bort och framförallt ek och hassel sparats. Områdena som röjts ligger i kulturlandskapet i anslutning till landsvägen och till det gamla bruksområdet.
Sonstorps Bruk S-612 94  FINSPÅNG Tel: +46 122 602 50 Fax: +46 122 600 90 info@sonstorpsbruk.se